ubezpieczenia częstochowa

klient indywidualny

 

ubezpieczenie komunikacyjne

 

 • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

 • autocasco

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • assistance

 • pomoc Assistance NOWOŚĆ!

 • ubezpieczenie szyb

 • ubezpieczenie ochrony prawnej

 • ubezpieczenie bagażu

 • ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego

 • zielona karta

 

ubezpieczenie domu / mieszkania

 

 • mieszkanie oraz dom w budowie

 • dom mieszkalny z elementami stałymi

 • mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi z ich elementami stałymi, a także:

 • ruchomości domowe, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych budowlach lub na posesjach

 • ruchomości domowe, które mamy ze sobą wychodząc z domu do pracy lub wyjeżdżając w podróż

 • kradzież z włamaniem i rabunek

 • zniszczenie mienia powstałe w wyniku zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym

 • uszkodzenia mienia wskutek przepięcia nie będącego skutkiem uderzenia pioruna

 • zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu

 • zniszczenie mienia powstałe wskutek graffiti

 • zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych

 • assistance w zakresie podstawowym lub rozszerzonym

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC)

 • bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny)

 • kosztów ochrony prawnej rodziny

 • domu letniskowego

 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

ubezpieczenie w podróży

 

 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia powstałych za granicą w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicą oraz organizację pomocy assistance (np. lekarskiej)

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego

 

 

ubezpieczenie usług medycznych

prywatna opieka medyczna

 

 • leczenie ambulatoryjne – gdy chcesz mieć dostęp do prywatnej opieki medycznej

 • leczenie szpitalne – gdy chcesz otrzymać świadczenia na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego

 

ubezpieczenie NNW

 

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • trwały uszczerbek na zdrowiu

 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów operacji plastycznych

 • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego

 • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia

 • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 

ubezpieczenie rolne

ubezpieczenia obowiązkowe

 

 • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenie gospodarstwa rolnego (OC)

 

 

zapraszamy