ubezpieczenia częstochowa

klient biznesowy

 

ubezpieczenie majątkowe dla firm

 

 • ogień i inne zdarzenia losowe, w tym powódź oraz zalanie

 • kradzież z włamaniem i rabunek

 • wandalizm, w tym graffiti

 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych

 • zepsucie środków obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych i przerwy w dostawie prądu

 • stłuczenie szyb i innych przedmiotów, w tym lad chłodniczych, lodówek i kolektorów słonecznych

 • mienie w transporcie, z rozszerzeniem o załadunek i rozładunek 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

 • najemcy

 • pracodawcy

 • za szkody nieumyślne w środowisku

 • za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC )

 • za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac załadunkowych i rozładunkowych

 • za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego

 • za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad

 • za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami

 • za szkody mające postać czystych strat finansowych

 • za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie

 

 

 

ubezpieczenie komunikacyjne

 

Dla przedsiębiorców mamy przyjazne rozwiązania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych.

ubezpieczenie od utraty zniżek

Rozwiązanie to przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Rozszerzenie ochrony jest dostępne odrębnie dla OC i AC.

 

 

ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Ubezpieczenie zapewnia ochronę pracownikom i ich najbliższym. Wypłacenie świadczeń następuje nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także w innych okolicznościach, takich jak:

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, który nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 • uszczerbek w budżecie domowym z tytułu narodzenia dziecka lub śmierci członka rodziny

 

 

 

ubezpieczenie usług medycznych

prywatna opieka medyczna • leczenie ambulatoryjne – gdy chcesz by pracownicy mieli dostęp do prywatnej opieki medycznej

 • leczenie szpitalne – gdy chcesz by pracownicy otrzymywali świadczenia na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego

 

 

 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • trwały uszczerbek na zdrowiu

 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku

 • zwrot kosztów operacji plastycznych

 • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego

 • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia

 • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 

 

ubezpieczenie w czasie podróży służbowej

 

Dla osób często podróżujących posiadamy w ofercie pakiet, który w pełni chroni Ubezpieczonego podczas wyjazdów zagranicznych jak i krajowych.

 

 

 

 

zapraszamy